Hemelvaart

Handelingen 1:10-11,
Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: "Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel  hebben zien gaan.


Hemelvaartsdag:  wat een wonderlijke ervaring voor de discipelen van Jezus.  Veertig dagen na Zijn opstanding uit de dood zien zij Jezus ten hemel varen. Jezus heeft tijdens die veertig dagen Zijn elf apostelen opgezocht en hun bevelen gegeven om te doen. Het is  niet zo dat het verlossingswerk na Pasen stopt. Nee! Het gaat juist dan beginnen voor de discipelen van Jezus. Jezus noemde hen Zijn apostelen, wat betekend:  "boodschappers". De apostelen van Jezus waren ooggetuigen geweest van de Werken en Woorden van Jezus en dat niet zonder reden. En had Jezus niet tot hen gesproken, bij de aanvang van Zijn prediking toen Hij zijn discipelen tot zich had geroepen en Hij  tot hen zei: "Volgt Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken". Nu komt  het er voor de apostelen op aan, om zich in geloof te geven, voor het grote Verlossingswerk van God. Jezus had Zijn werk gedaan, en Jezus sprak dat het hun tot nut zou zijn, als Hij zou terugkeren naar den Vader. "Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik wegga; want als Ik niet wegga, kan  de Trooster niet tot u komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden". De apostelen zagen de hemelvaart van hun Heer en Heiland. En zij hoorden de belofte, een verstrekkende belofte dat Jezus zal wederkomen. Wij verwachten nog steeds de wederkomst van Jezus, de tijd is nog niet vervuld. Maar dat de tijd kort is, dat moet ons duidelijk zijn. Wij kunnen het zien aan de tekenen van deze tijd. Jezus komt weer, het is Zijn Woord en Zijn Woord is Ja en Amen. Hemelvaartsdag: een wonderlijke dag voor de apostelen van Jezus. Jezus wederkomst zal net zo wonderlijk zijn, voor hen die de Heer liefhebben, en voor hen die het nooit gelooft hebben.
Want er staat geschreven: Mij zal alle knie buigen en alle tong zal Mij belijden.

 

bron: kruislinks.nl (iets aangepast).